Το καταστατικό

Η σημαία του συλλόγου

Το καταστατικό
Όπως το καταστατικόν τούτο εκωδικοποιήθη μετά τας γενομένας τροποποιήσεις δυνάμει της ύπ’αριθ. 2/25-Ι-Ι987 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου)

Άρθρον 1ον

Ιδρύομεν λαογραφικόν – πολιτιστικόν Σύλλογον υπό την επωνυμίαν “

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΉΓΥΡΙΣΤΏΝ 0 ΑΗ-ΣΥΜΙΟΣ” με έδραν το Μεσολόγγιον, έμβλημα – σφραγίδα και σημαία την εικόνα του Αγίου Συμεών γύρωθεν δε τας λέξεις Σύλλογος πανηγυριστών Ο ΑΗ – ΣΥΜΙΟΣ και σκοπόν τον εις το άρθρον 2 του παρόντος αναγραφόμενον.

Σφραγίδα συλλόγου

Σφραγίδα συλλόγου

Άρθρον 2ον

Σκοπός του Συλλόγου είναι η εν γένει τέλεσις της θρησκευτικής, ιστορικής και εθνικής εορτής του Αγίου Συμεών. Η τόνωσις του ηθικού συναισθήματος και της ιστορικής σημασίας της ημέρας. Η έξαρσις του εθνικού παλμού που προσήκει εις την εορτήν και η περιφρούρησις ταύτης εκ πάσης απαραδέκτου ενεργείας και πράξεως αναρμόστου προς τον οφειλόμενον σεβασμόν, την αίγλην και το μεγαλείον του θρησκευτικού και ιστορικού γεγονότος.Η διατήρηση και διαφύλαξη της Λαϊκής παράδοσης και μοναδικότητας του πανηγυριού (τελετής), ώστε ο θρησκευτικός, ιστορικός, εθνικός και λαϊκός Μεσολογγίτικος χαρακτήρας του να παραμείνει ανόθευτος και αναλλοίωτος από ξένα στοιχεία και ψεύτικους εκσυγχρονισμούς.Η επικοινωνία, σύσφιξη καί ανταλλαγή σχέσεων και απόψεων ως και δραστηριοτήτων με άλλους με τους ίδιους σκοπούς Συλλόγους της χώρας μας.Η δημιουργία και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με περιεχόμενο τό Μεσολόγγι και το ίδιο το πανηγύρι του ΑΗ – ΣΥΜΙΟΥ.Η συνένωση όλων των πανηγυριστών σε ένα ενιαίο Σύλλογο.Η δημιουργία τμήματος ιππικού ομίλου με δραστηριότητες τον σταυλισμό ιδιόκτητων αλόγων, την εκμάθηση ιππασίας σε κάθε Μεσολογγίτη κα μη που θα ήθελε και άλλων δοαστηριοτήτων που θα αναφέρονται στον ειδικό κανονισμό λειτουργίας ιππικού τμήματος.

Άρθρον 3ον

Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού ορίζονται παντός είδους ομιλίαι, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, συμπαράσταση, προς τας δημοτικάς αρχάς καί δημοσίας τοιαύτας και δη του Σεβ/του Μητροπολίτου Αίτωλ/νίας, κινηματογραφικαί προβολαί, σύμπραξις μετ’ άλλων παρεμφερών Συλλόγων προς επίτευξιν ευταξίας εν τω χώρω της Ιεράς Μονής αλλά και καθ’ όλην την διαδρομήν των πανηγυριστών κατά την ημέραν της πανηγύρεως από του Μητροπολιτικού Ναού μέχρι και του περιβόλου της εκκλησίας του Αγίου Συμεών ως και κατά την επιστροφήν τούτων.

Άρθρον 4ον

Μέλος του Συλλόγου δύναται να γίνη πας Έλλην πολίτης έχων το υπότου Νόμου δικαίωμα. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται α) εις τακτικά ή ενεργά και β) εις Αρωγά. α) Τακτικά ή ενεργά μέλη θεωρούνται και είναι τα αποδεδειγμένως ανήκοντα εις ένα των τμημάτων (παρεών) του Συλλόγου. Τούτο δηλούται υπευθύνως υπό του αιτουμένου την εγγραφήν και κρίνεται υπό του Δ.Σ. της αποφάσεως του προσβαλλομένης ενώπιον της Γ. Σ.β) Πλην των τακτικών μελών εγγράφεται εις τον Σύλλογον και πας φίλος της πανηγύρεως και επιθυμών να συνδράμη τον Σύλλογον. Τα αρωγά ταύτα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των τακτικών μελών εις όλας τας εκδηλώσεις γενικώς του Συλλόγου πλην του εκλέγειν καί εκλέγεσθαι. Μέλος του Συλλόγου δύναται να είναι και πανηγυριστής που δεν ανήκει σε παρέα αλλά αποδεδειγμένα συμμετέχει στο πανηγύρι. Δια να εγγραφεί τις γενικώς μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλη αίτησιν προς το Δ. Σ. περί εγγραφής και δήλωσιν ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, αφού καταβάλει και το εκ δρχ. 200 δικαίωμα εγγραφής του. Εξαιρούνται τα ιδρυτικά μέλη άτινα επιφορτίζονται με όλας τας δαπάνας εγκρίσεως του Καταστατικού και εν γένει ιδρύσεως του Συλλόγου.

Άρθρον 5ον

Πόροι του Συλλόγου θα είναι πάσα εν γένει συνδρομή ή δωρεάα) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών εκ δραχμών 200 και β) η ετησία συνδρομή των μελών τακτικών τε και αρωγών εκ δρχ. 300 δυναμένη να ηυξηθή ως και το δικαίωμα εγγραφής κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.

Άρθρον 6ον

Διαγραφή μέλους του Συλλόγου γίνεται δι’ αποφάσεως του Δ. Σ. εφ’ όσο το μέλος καθυστερεί επί δίμηνον την ετησίαν εισφοράν του ή αντιδρά εις τας επιδιώξεις και τον σκοπόν του Συλλόγου παρεμβάλλον συνεχώς πρόσκομμα εις το έργον του Δ. Σ. ή εις τας αποφάσεις των Γ. Σ, ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστος προς την αξιοπρέπειαν του Συλλόγου. Εις περίπτωσιν διαγραφής μέλους ο αποβληθείς δύναται να προσφύγη εις την Γ. Σ. καί αν δεν δικαιωθή εις το Μονομελές Πρωτοδικείον κατά Νόμον ( άρθρον 88 Α.Κ.)Διαγράφεται επίσης του Συλλόγου μέλος που καθυστερεί επί ένα χρόνο τη συνδρομή του. Μέλος πού διαγράφηκε για να επανεγγραφή πρέπει να πλήρωση όλες τις προηγούμενες οφειλές του στον χρόνο από της διαγραφής μέχρι της νέας εγγραφής του.

Άρθρον 7ον

Τα μέλη τα οποία συμμορφούνται προς τάς διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ως και εις τας αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ, δικαιούνται να μετέχωσι των Γ.Σ. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγωνται μέλη του Δ.Σ.και της εξελεγκτικές επιτροπής έχουν μόνον τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά ή ενεργά μέλη του Συλλόγου, ως επίσης και να ψηφίζουν επί παντός ζητήματος αφορώντος τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρον 8ον

Όργανα Διοικήσεως του Συλλόγου είναι α) Η Γ.Σ. των μελών καί β) Τό Δ.Σ.

Άρθρον 9ον

Η Γ.Σ. αποτελεί το κυρίαρχον Σώμα του Συλλόγου. Αποφασίζει επί πάντων των θεμάτων των περιλαμβανομένων εις τους οκοπούς του Συλλόγου, αι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικαί δι’ άπαντα τα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρον 10ον

Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ του έτους και δη εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους προς έγκρισιν του απολογισμού του λήξαντος έτους και του προϋπολογισμού του αρξαμένου, καλουμένων των μελών δι’ ιδιαιτέρων προσκλήσεων αποστελλομένων προς αυτά προ 8 ήμερων.Εκτάκτως η Γ.Σ. συνέρχεται οσάκις κρίνη το Δ.Σ. ταύτην αναγκαίαν ή ζητηθή τούτο εγγράφως υπό του 1/10 του συνόλου των εχόντων ψήφον μελών εις την σχετικήν αίτησιν των οποίων δέον , να αναγράφωνται και τα προς συζήτησιν θέματα.

Άρθρον 11ον

Η Γ.Σ. αποτελείται εκ των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου τακτικών τε και αρωγών. Τα αρωγά άνευ ψήφου. Ή Γ.Σ.(εκτός εκείνης καθ’ ην διενεργούνται αι εκλογαί του Δ. Σ.) ευρίσκεται εν απαρτία εάν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών ανεξαρτήτως του αριθμού των αρωγών μελών άτινα παρίστανται.Μη γενομένης απαρτίας καλείται νέα τοιαύτη εντός της επομένης εβδομάδος ήτις λογίζεται εν απαρτία παρισταμένου του 1/4 τουλάχιστον των τακτικών μελών ανεξαρτήτως του αριθμού των αρωγών τοιούτων.Αν και η δευτέρα Συνέλευσις δεν ευρεθή εν απαρτία καλείται νέα Συνέλευσις μετά παρέλευσιν τουλάχιστον μηνός. Αι προσκλήσεις προς τα μέλη του Συλλόγου διά την Γ.Σ.δέον να καθορίζουν τον τόπον, ημέραν και ώραν της Συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτησιν θέματα.

Άρθρον 12ον

Αι αποφάσεις της Γ.Σ, λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων τακτικών μελών. Πάσα ψηφοφορία εν Γ. Σ. αφορώσσα αρχαιρεσίας προς ανάδειξιν Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, εις ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκησιν, εκλογήν πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων είναι άκυρος αν δεν είναι μυστική.Η ψηφοφορία εις την Γ.Σ. που αφορά εις την τροποποΐησιν του Καταστατικού ως και επί άλλων θεμάτων πλην των ανωτέρω αναφερομένων γίνεται δι’ ονομαστικής κλήσεως ή ανατάσεως της χειρός, ουδέποτε δε δια βοής.

Άρθρον 13ον

Απόφασις Γ.Σ. λαμβανομένη δια μυστικής ψηφοφορίας είναι άκυρος εάν κατά την ψηφοφορίαν παρέστησαν πρόσωπα αλλά εκτός των δίκαιομένων συμμετοχής τακτικών μελών (αποχώρησις αρωγών μελών πριν ή λάβει χώραν ψηφοφορία).Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. ή η Εφορευτική Επιτροπή οφείλουν να επιβλέπουν την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης διατάσσοντες μετά το πέρας της συζητήσεως και προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας την έξοδον εκ της αιθούσης ουχί μόνον των αρωγών του συλλόγου μελών, αλλά και παντός ατόμου μη έχοντος δικαίωμα ψήφου εκτός του τυχόν υπάρχοντος εμμίσθου προσωπικού του Συλλόγου.

Άρθρον 14ον

Το Δ.Σ. αποτελείται από 11 μέλη τα οποία μεταξύ των εκλέγουν δια μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γεν. Γραμματέα, Ταμίαν καί Έφορον οργανωτήν των εκάστοτε εκδηλώσεων του Συλλόγου.Το Δ.Σ. εκλέγεται ανά διετίαν κατόπιν εκλογών διενεργουμένων την 2αν Κυριακήν του Ιανουαρίου ανά παν δεύτερον έτος. Διά την εκλογήν του Δ.Σ. απαιτείται απαρτία του ημίσεος των τακτικών μελών του Συλλόγου.Εις περίπττωσιν καθ’ ην δεν ήθελεν επιτευχθή απσρτία την 1ην Κυριακήν, επαναλαμβάνονται αι εκλογαί την επομένην Κυριακήν η την τρίτην Κυριακήν του μηνός Ιανουαρίου, ότε αρκεί η παρουσία του 1/3 των τακτικών μελών.Εν περιπτώσει και πάλιν μη επιτεύξεως απαρτίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επομένην ημέραν της τρίτης Κυριακής του μηνός Ιανουαρίου, ημέραν Δευτέραν, ότε αρκεί η παρουσία τουλάχιστον 20 τακτικών μελών.Διά να εκλεγεί τις μέλος του Δ.Σ. πρέπει να ανήκει σε παρέα που έχει στο Σύλλογο εγγεγραμμένα 8 μέλη τουλάχιστον, εις την δέ Γ.Σ. δι’ αρχαιρεσίας να ψηφίζουν τουλάχιστον πέντε μέλη της.Τό 11μελές Δ.Σ. θα συγκροτείται ως εξής: α) Αν οι παρέες που υπέδειξαν υποψήφιο είναι περισσότερες των 11, τότε θα εκλέγεται ένας από κάθε παρέα, ο υποψήφιος της οποίας πήρε περισσότερους ψήφους από τους υποψήφιους των άλλων παρεών κατά πλειοψηφία μέχρι συμπληρώσεως του 11μελούς Δ.Σ.β) Αν οι παρέες που υπέδειξαν υποψήφιο ή υποψήφιους είναι λιγότερες από 11, τότε ένας από κάθε παρέα, εκλέγεται με όσους ψήφους και αν λάβη, πάντως δε από την κάθε παρέα θά είναι ο πλειοψηφίσας.Για την συμπλήρωση των 11 μελών του Δ.Σ., θα εκλέγωνται κατά πλειοψηφία και σειρά από τις παρέες που υπέδειξαν υποψηφίους. Δεν θα υπάρχη πάντως, περίπτωση παρέα νά έχη τρία μέλη εκλεγμένα στο Δ.Σ. τη στιγμή πού άλλη παρέα, που έχει υποδείξει υποψηφίους, θα έχη, μόνο έναν.Έστω ότι έχουν υποδείξει υποψποίους 8 παρέες. Οι πέραν των οκτώ θα είναι οι τρείς (ένας από κάθε πσρέα) που σαν δεύτεροι της παρέας πλειοψήφισαν των δευτέρων των άλλων παρεών, πέντε, τον αριθμόν.Έστω ότι έχουν υποδείξει υτοψηφίους τέσσερες παρέες. Οι πέραν των τεσσάρων πρώτων οι τέσσερις δεύτεροι κάθε παρέας σε ψήφους και οι τρείς τελευταίοι οι τρίτοι σε ψήφους, που πλειοψήφισαν μεταξύ των τεσσάρων, τρίτην σε ψήφους των παρεών.Απαρτία σε Γ.Σ. σχηματίζεται με τα ταμειακώς εντάξει μέλη που διαμένουν στην έδρα του Συλλόγου. Δια την επίτευξη απαρτίας δεν θα προσμετρώνται τα αρωγά μέλη.Ορίζεται ειδικός Γραμματέας και βοηθός εφόρου εκδηλώσεων. Αυτοί θα μετέχουν των συνεδριάσεων του Δ.Σ, θα εκφέρουν γνώμη, αλλά θα είναι άνευ ψήφου. Ο Ειδικός Γραμματεύς ως και ο βοηθός εφόρου θα είναι μέλη παρέας η οποία δεν ανέδειξε Διοικητικόν Σύμβουλον.Καθήκοντα ειδικού γραμματέως.Ο ειδικός γραμματεύς αναπληροί τον Γραμματέα απόντα η κωλυόμενον εις όλα τα καθήκοντά του πλην μόνον δεν υπογράφει και δεν έχει ψήφο.Καθήκοντα βοηθού Εφόρου εκδηλώσεων Αναλαμβάνει από κοινού με τον Έφορον Οργανωτήν εκδηλώσεων την διοργάνωσιν των διαφόρων μέσων προς επίτευξιν των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρον 15ον

Τό Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μεν άπαξ του μηνός κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου είτε γραπτής είτε προφορικής, εκτάκτως, δε οσάκις παρίσταται ανάγκη ή ζητήσωσιν τούτο 4 εκ των συμβουλών δι αιτήσεως των περιεχούσης τα προς συζήτησιν θέματα.Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 6 εκ των μελών του, αι δε άποοφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων. Εν ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρον 16ον

Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύλλογον υπευθύνως βάσει του Νόμου καί του Καταστατικού και αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος την εκπλήρωσιν των επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται, τήν περιουσίαν του Συλλόγου, διορίζει ή απολύει το αναγκαιούν υπαλληλικόν προσωπικό καθορίζον άμα και την αντιμισθίαν αυτού, ήτις υποχρεωτικώς αναγράφεται εις τον ετήσιον προϋπολογισμόν, ασκεί επί του προσωπικού πειθαρχικόν έλεγχον, εκτελεί τας αποφάσεις της Γ.Σ. και εφαρμόζει τό Καταστατικόν.Υποβάλλει κατ’έτος προς την Γ.Σ. τα κατά το λήξαν έτος πεπραγμένα, αυτού, τον απολογισμόν του, λήξαντος έτους μετά της επ’ αυτού εκθέσεως της εξελεγκτικής, επιτροπής και τον προϋπολογισμόν του αρξαμένου έτους προς έγκρισιν.

Άρθρον 17ον

Μέλος του Δ.Σ. απουσιάζον επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτον του αξιώματος δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. μετά προηγουμένην έγγραφον κλήσιν, όπως αναφέρει τους λόγους της απουσίας. Μετά την έκπτωσιν αντικαθίσταται υπό του κατά σειράν επιλαχόντος συμβούλου. Ομοίως αντικαθίσταται και τυχόν παραιτηθείς σύμβουλος.

Άρθρον 18ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μετά του Γεν. Γραμματέως εκπροσωπούν τον Σύλλογον ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ, συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίας μετά τρίτων κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως άπαντα τά εξερχόμενα έγγραφα, δέχεται καί κοινοποιεί αγωγάς, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί πάντα τα ένδικα μέσα εις πάσαν δίκην του Συλλόγου.Υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.και της Γ.Σ. ως και τα εντάλματα πληρωμής και μετά του Ταμίου τα γραμμάτια εισπράξεων και γενικώς πράττει παν ό,τι αφορά την κανονικήν διεξαγωγήν των υποθέσεων του Συλλόγου αλλά και συμβάλλει εις τήν επίτευξιν του σκοπού αυτού.Ό Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον καθ’απάσας αυτού τας αρμοδιότητας εν απουσία αυτού ή κωλύματι.Ο Γεν. Γραμματεύς επιβλέπει την λειτουργίαν των γραφείων και την διεξαγωγήν της αλληλογραφίας του Συλλόγου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληοωμών, τάς προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ, συντάσσει καί υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά του Δ.Σ. καί των Γ,Σ.Εν συνεργασία μετά του Προέδρου καί του Ταμίου συντάσσει την ετησίαν έκθεσιν πεπραγμένων και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεων. Φυλάσσει τα αρχεία του Συλλόγου και την σφραγίδα και το μητρώον του Συλλόγου. Τον Γραμματέα απόντα η κωλυόμενον αναπληροί είς των συμβούλων οριζόμενος υπό του Προέδρου.Ο Ταμίας επιμελείται της παρακολουθήσεως των εσόδων και εξόδων του Συλλόγου, υπεύθυνος ων δια την τήρησιν και ενημερότητα των απαραιτήτων λογιστικών βιβλίων. Προσυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου τα γραμμάτια εισπράξεως, ενεργεί πάοαν δαπάνην αποφασισθείσαν υπό του Δ.Σ. βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου καί του Γραμματέως. Είναι υπόλογος έναντι του Συλλόγου υπέχων ποινικήν και αστικήν ευθύνην διά πάσαν απώλειαν χρημάτων ή πληρωμήν άνευ εντάλματος. Καταθέτει εις Τράπεζαν πάσας τας εισπράξεις του Συλλόγου, δικαιούμενος να κρατά εις χείρας του μέχρι 10.000 δρχ., δι’ επειγούσας δαπανάς του Συλλόγου. Η ανάληψις χρημάτων εκ των κατατεθειμένων ενεργείται υπό του Ταμίου κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Δ.Σ.Τηρεί βιβλίον Ταμείου και φυλάσσει τα δικαιολογητικά πληρωμών εκάστου έτους εις ιδιαίτερον φάκελον. Εις την αρχήν εκάστου μηνός υποβάλλει προς το Δ.Σ. συνοπτικήν κατάστασιν εσόδων και εξόδων του λήξαντος μηνός.Παρακολουθεί την ταμιακήν ενηαερότητα των μελών, υποβάλλων κατ’έτος πίνακα καθυστερούντων τας εισφοράς μελών.Εν συνεργασία μετά του Προέδρου καταρτίζει τον απολογισμό του λήξαντος έτους καιτόν προϋπολογισμόν του αρξαμένου. Τον Ταμίαν απόντα η κωλυόμενον αναπληροί εις των συμβούλων οριζόμενος υπό του Δ.Σ.Ο Έφορος Οργανωτής των εκάστοτε εκδηλώσεων του Συλλόγου συνεργάζεται μετά του Προέδρου καί των λοιπών μελών του Δ.Σ. καί αναλαμβάνει την διοργάνωσιν των διαφόρων μέσων προς επίτευξιν των σκοπών του Συλλόγου, ήτοι ομιλιών, διαλέξεων, δημοσιεύσεων κ.λ.π. ως και τίθεται επικεφαλής επιτροπής οριζόμενης υπό του Δ.Σ. διά την τήρησιν της τάξεως κατά τας ημέρας της πανηγύρεως, συνεργαζόμενος προς τούτο με τας δημοτικάς αρχάς και τας δημοσίας τοιαύτας.

Άρθρον Ι9ον

Η εξελεγκτική επιτροπή, εκλεγομένη, υπό της Γ.Σ, είναι τριμελής και έχει ως έργρν τον έλεγχον της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγον καθ’ έκαστον έτος, η δε θητεία της είναι όση και του Δ.Σ., ήτοι διετής. Το Δ.Σ. υποβάλλει προς αυτήν κατ’ έτος τον παρ’ αυτού εγκριθέντα απολογισμόν του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμόν του αρξαμένου έτους προς έλεγχον 15 τουλάχιστον ημέρας προ της συγκλήσεως της ετησίας τακτικής Συνελεύσεως. Εις την διάθεσιν της Ε.Ε. τίθενται άπαντα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία, διπλότυτια εισπράξεων, εντάλματα πληρωμών, ως και άπαντα τα δια τον έλεγχον απαραίτητα στοιχεία. Ο έλεγχος γίνεται εις τα γραφεία του Συλλόγου και παν μέλος του Δ.Σ. καλούμενον υπό της Ε.Ε. προς παροχήν διασαφήσεων και πληροφοριών υποχρεούται να παρίσταται.Η Ε.Ε. συντάσσει βάσει των ανωτέρω ητιολογημένην έκθεσιν, ην υποβάλλει προς την Γ.Σ. διά του Δ.Σ. Η Ε.Ε. άμα τη εκλογή της συνέρχεται και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρόν της όστις καλεί αυτήν και διευθύνει τας εργασίας της.

Άρθρον 20ον

Οσάκις πρόκειται να εκλεγεί Δ.Σ. ή Ε.Ε. ως και προκειμένου η Γ.Σ. να αποφανθή επί ζητημάτων εμπιστοσύνης προς την Διοίκησιν, εγκρίσεις λογοδοσίας, ως και προκειμένου να προβή εις την λήψιν εν γένει αποφάσεως δι’ ην απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αύτη διεξάγεται ενώπιον Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ής τα μέλη ορίζουν τον Πρόεδρον αυτής. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται άμα τη ενάρξει εκάστης ως άνω Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά δια την τήρησιν της τάξεως, εποπτεύει όπως αι αρχαιρεσίαι ή ψηφοφορίαι διενεργούνται συμφωνώς τω Νόμω καί τω Κατσστατικώ βάσει του μητρώου των τακτικών μελών και αποφαίνεται προσωρινώς επί πάσης ανκυπτούσης αμφισβητήσεως η προβαλλόμενης ενστάσεως. Περί της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοοίων και του αποτελέσματος αυτών η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρσκτικόν εις ο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των ψηφισάντων μελών. Το πρακτικόν τούτο υπογραφόμενον υπό πάντων των μελών της Επιτροπής, παραδίδεται υπό του Προέδρου αυτής εις τον Πρόεδρον του Συλλόγου. Εκ της διαλογής των ψήφων καταρτίζεται ίδιος πίναξ επιτυχόντων κατά σειράν επιτυχίας δια τό Δ.Σ. και ίδιος πίναξ δια την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν. Εκ των πινάκων τούτων επιτυχόντες διά μεν το Δ.Σ. θεωρούνται οι ένδεκα πρώτοι του οικείου πίνακος, δια δε την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν οι τρεις πρώτοι του δι’ αυτήν πίνακος, πάντες δε οι λοιποί είναι επιλαχόντες. Εν περιπτώσει ισοψηφίας πλειόνων η Ε.Ε. διενεργεί κλήρωσιν και θεωρείται επιτυχών ο ευνοηθείς υπό του κλήρου.

Άρθρον 21ον

Απαγορεύεται απολύτως η εξάρτησις του Συλλόγου εκ πολιτικού κόμματος ή η ανάμιξις αυτού εις ενεργείας επιδιωκούσας αμέσως ή εμμέσως πολιτικούς σκοπούς.

Άρθρον 22ον

Ο Σύλλογος εορτάζει την 3ην Φεβρουαρίου εκάστου έτους, εορτήν του Αγίου Συμεών.

Άρθρον 23ον

Τροποποίησις του Καταστατικού δύναται να γίνη δι’ αποφάσεως της Γ.Σ. ειδικώς προς τούτο συγκαλουμένης και θεωρούμενης εν απαρτία εάν κατ’ αυτήν παρίσταται, το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων ψήφον τακτικών μελών, η δε απόφασις λαμβάνεται διά πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.

Άρθρον 24ον

Διά παν θέμα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού, αποφαίνεταιτό Δ.Σ. λαμβάνον υπ’ όψιν το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού, τας διατάξεις του Α.Κ. και του Ν.Δ. 795/1971, ως και τας αποφάσεις της Γ.Σ.

Άρθρον 25ον

Ο Σύλλογος δεν διαλύεται, εκτός εάν ο αριθμός των τακτικών μελώντου μειωθεί κάτω των δέκα ή αποφασίση την διάλυσιν η Γ.Σ. ειδικώς προς τούτο συγκαλουμένη και λογιζόμενη εν απαρτία διά της παρουσίας του ημίσεος του αριθμού των εχόντων φήφον τακτικών μελών, η δε απόφασις λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων. Εν διαλύσει του Συλλόγου η υπάρχουσα περιουσία του κατατίθεται εις τίνα των εν Μεσολογγίω Τραπεζών ίνα αποδοθή εις ιδρυθησόμενον νέονΣύλλογον επιδιώκοντα τον αυτόν Σκοπόν.

Άρθρον 26ον

Το παρόν Καταστατικόν συγκείμενον εξ άρθρων 26 εψηφίσθη αρχικώς κατ’ άρθρον και στο σύνολο του υπό της Γ.Σ. των μελών του 7-ΙΙ-1980 καί τροποποιηθέν ακολούθως υπό της Γ.Σ. των μελών του συνελθούσης την 25-Ι-Ι987, εκωδικοποιήθη μετά τας γενομένας τροποποιήσεις ως ανωτέρω και υπογράφεται ως έπεται.

Μεσολόγγι 25-Ι-Ι987Έπονται 28 υπογραφαί

Blog στο WordPress.com.